Sex nya Gustaf Adolfmedaljörer utsedda

24 februari 2015

Gustaf Adolfsmedaljen

Fyra Gustaf Adolfsmedaljer i guld och två i silver har tilldelats medarbetare vid Uppsala universitet.

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen (Hedlinger) kan utdelas till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefullt utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet. Utdelning sker fredagen den 22 maj 2015.

Gustaf Adolfsmedaljen i guld

Torbjörn Andersson, professor i processrätt vid Juridiska institutionen
Motivering:
Torbjörn Andersson bedriver framgångsrikt forskning och undervisning i processrätt med EU-rättslig inriktning. Som prodekan och dekan under tio år initierade och genomförde han en utbyggnad av juristutbildningen och var en drivande kraft bakom utvecklingen av forskarutbildningen och nya forskarmiljöer. Torbjörn Andersson är visionär, kunnig och orädd och har visat förmåga att på ett inspirerande sätt leda och utveckla verksamheten vid den juridiska fakulteten.


Björn Melander, professor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk
Motivering:
Björn Melander har framgångsrikt forskat om svenskan som vetenskapligt språk under 1900-talet, i äldre läroböcker och som språk inom EU. Som huvudsekreterare i en parlamentarisk utredning har han bidragit till svensk språkvård och språkpolitik. Som prefekt vid Institutionen för nordiska språk och dekan för Språkvetenskapliga fakulteten har Björn Melander gjort sig känd som en konstruktiv, lyhörd och välorganiserad ledare.


Ted Ebendal, professor i miljömedicinsk utvecklingsbiologi vid Institutionen för neurovetenskap
Motivering:
Ted Ebendal har en mångårig framgångsrik forskningskarriär bakom sig, där han belyst olika aspekter på nervcellers utveckling och funktion. På senare tid har särskilt cellulära signalmekanismer vid nervcellsskada studerats. Vidare har Ted Ebendal en lång och gedigen gärning som prefekt inom den medicinska fakulteten samt även haft uppdrag som prodekanus. Han har därtill företrätt och utvecklat den experimentella verksamheten vid Uppsala universitet. Handlingskraft och lojalitet utmärker hans arbete i samband med olika uppdrag.


Göran Possnert, professor vid Institutionen för fysik och astronomi
Motivering:
Göran Possnert har under en lång period lett och skickligt utvecklat verksamheten vid Tandemlaboratoriet vid Uppsala universitet. Därutöver har Possnert verkat som prefekt för institutionen för fysik och astronomi, ledamot av konsistoriet, ledamot av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp och som föreståndare för Ångströmlaboratoriet. Possnert har bedrivit framstående forskning samtidigt som hans insatser som ledare, präglade av kunnande och insiktsfullhet såväl som vänlighet, vunnit stor respekt.

Gustaf Adolfsmedaljen i silver

Ewa Hjertsén, biträdande kanslichef vid kansliet för humaniora och samhällsvetenskap
Motivering:
Ewa Hjertsén har verkat vid universitetet i 45 år, vid institution och vid flera olika funktioner inom universitetsförvaltningen. De senaste 20 åren har hon som välorganiserad, kunnig och effektiv utbildningsledare samt biträdande och tillförordnad kanslichef förtjänstfullt bidragit till utvecklingen av områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap. Hennes omvärldskunskap och goda omdöme har genom åren haft stor betydelse för stödet till såväl dekaner och vicerektorer som prefekter och studierektorer.


Iréne Johansson, akademisekreterare vid Planeringsavdelningen, Ledningskansliet
Motivering:
Iréne Johansson har sedan 2001 tjänat universitetet i olika roller, som sekreterare i bl.a. konsistoriet, akademiska senaten, rektors ledningsråd och rektors beslutssammanträde. Hennes samarbetsförmåga, integritet, lyhördhet, uthållighet, djupa kunskap och noggrannhet har haft och har stor betydelse för de universitetsgemensamma ledningsorganens funktion och arbetsmiljön kring dessa.

Läs mer om Gustaf Adolfmedaljer

Nyheter